Società partecipate

Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1,2,3 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016), Art. 20, c.3 del d.lgs. n. 39/2013, Art. 19, c. 7 del d.lgs. n. 175/2016

Sezione di non competenza

Elenco delle società partecipate

Nessun record presente nella tabella

Documenti

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.